HOMEGMAP?,AF?(B????,Aa(B?,A1??(B?,Ao???(BCONTACT?????,A|???(BI??,A*?(Bn???????


Keywords or GMAP Code

Guides & NewsPrint Format

Inokashira Park

Inokashira Park


(1)Outdoor Stage
(2)Boat Area
(3)Benzaiten
(4)Sculpture Garden
JR, Inokashira Line(s)
Gotenyama 1-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-0005

Inokashira Park

[Contact]
Tel: 0422-47-6900
Fax: 0422-47-9371